Xây dựng sân banh, lên kế hoạch thi công đường điện ở sân banh, chống thấm khu D và khu F