Tiếp tục xây dựng sân banh, lên kế hoạch thi công đường điện ở sân banh, chống thấm khu D và khu F, chọn mẫu lịch 2017; triển khai công tác đảm bảo chất lượng năm học 2016-2017