Tiếp tục chống thấm khu D và khu F, chọn mẫu lịch năm 2017; thực hiện công việc Triển khai công tác đảm bảo chất lượng năm học 2017-2017