Phát lịch 2017 cho các phòng ban, lót gạch sân cho nhà chờ sân bóng, phát lễ phục cho thạc sĩ tốt nghiệp