Tiếp tục xây dựng 3 phòng nghỉ. Lên kế hoạch trang bị thiết bị cho 3 phòng nghỉ mới