Dời trung tâm báo cháy từ khu D ra nhà bảo vệ; tiếp tục trang bị 02 phòng máy vi tính