Kiểm tra, sửa chữa thiết bị điện, nước của Trường; mua và cấp phát nước uống cho giảng viên, văn phòng phẩm, hóa chất, công cụ dụng cụ...theo đề nghị các đơn vị; sửa chữa, bảo trì hệ thống thiết bị âm thanh lớp học; trực âm thanh cho các lớp học; mua dụng cụ vệ sinh và vệ sinh ở các lớp học; mua thiết bị, hóa chất, dụng cụ học tập cho các lớp; sửa đèn, quạt khu nhà học A,B,C,D,F