TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Quản trị thiết bị

Department of Facility

qttb.dhtd@tdu.edu.vn

Nhân sự - liên hệ

Số TT Họ và tên  chức vụ  Điện thoại E-Mail
1 Nguyễn Xuân Tiền  Trưởng phòng  0918025999 nxtien@tdu.edi.vn
2 Nguyễn Thị Kim An  PhóTrưởng phòng  0906954712 ntkan@tdu.edi.vn
3 Nguyễn Văn Điệp  chuyên viên  0978035128 nvdiep@tdu.edi.vn
4 Nguyễn Huy Sơn  chuyên viên  0973393868 nhson@tdu.edi.vn
5 Nguyễn Ngọc Hiếu  chuyên viên  0918667692 nnhieu@tdu.edi.vn
6 Phan Thị Hồng Nhung  chuyên viên  0977734734 pthnhung@tdu.edi.vn
7 Nguyễn Thị Quý  chuyên viên  0937076958 ntquy@tdu.edi.vn
8 Huỳnh Thị Phượng Diễm  chuyên viên  0939054393 htpdiem@tdu.edi.vn
9 Trương Hoàng Mức  chuyên viên  0834569220 thmuc@tdu.edi.vn
10 Trần Ngọc Bích  nhân viên  0907291341 tnbich@tdu.edi.vn
11 Nguyễn Thị Sương  nhân viên  0859666197 ntsuong@tdu.edi.vn
12 Ngô Kim Loan  nhân viên  0939122052 nkloan@tdu.edi.vn
13 Nguyễn Văn Nhiên  nhân viên  0942026449 nvnhien@tdu.edi.vn
14 Nguyễn Thị Ngọc Nương  nhân viên  0772805239 ntnnuong@tdu.edi.vn
15 Trần Thanh Mộng  nhân viên  0939954259 ttmong@tdu.edi.vn
16 Trần Thị Thanh Thủy  nhân viên  0798846222 tttthuy@tdu.edi.vn
17 Nguyễn Thị Thu Trang  nhân viên  0776878686 ntttrang@tdu.edi.vn
18 Nguyễn Thị Phượng  nhân viên  0934915139 ntphuong@tdu.edi.vn
19 Võ Minh Hiếu  nhân viên  0772923655 vmhieu@tdu.edi.vn
20 Bùi Hoàng Dôi  nhân viên  0386121174 bhdoi@tdu.edi.vn

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông