TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Quản trị thiết bị

Department of Facility

qttb.dhtd@tdu.edu.vn

Biểu mẫu

Số TT Tên biểu mẫu Tải về
1 Mẫu biên bản bàn giao thiết bị  Tải về
2 Mẫu đề nghị sửa chữa  Tải về
3 Mẫu đề nghị thiết bị  Tải về

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông